Dome Domes sēde

2024. gada 28. martā, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtībā:

 1. Par finansējuma piešķiršanu
 2. Par Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumiem
 3. Par Krāslavas ģimnāzijas dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu cenrādi
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības nolikumu apstiprināšanu
 5. Par Krāslavas novada pašvaldības iekšējo noteikumu apstiprināšanu
 6. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 7. Par Dagdas pilsētas un pagastu apvienības projekta “Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas pilsētas un pagastu apvienības teritorijas ezeros” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 8. Par 2023.gada pārskatu apstiprināšanu
 9. Par iepirkuma līguma slēgšanu
 10. Par līguma darbības termiņu ar atkritumu apsaimniekotāju
 11. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 12. Par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos
 13. Par zemūdens medībām pieejamajiem ūdeņiem
 14. Par dzīvokļu īpašuma izbeigšanu Dīķu ielā 9, Krāslavā
 15. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā
 16. Par Krāslavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā
 17. Par grozījumiem domes lēmumos
 18. Par Dagdas pilsētas un pagastu apvienības nekustamo īpašumu izsolēm
 19. Par atbrīvošanu un iecelšanu amatā

Slēgtā daļa

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 2. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 3. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 4. Par Dagdas pilsētas un pagastu apvienības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 5. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu Aulejas pagastā, Krāslavas novadā
 6. Zemes jautājumi
 7. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 8. Par zemes ierīcības projektiem
 9. Dzīvokļu jautājumi
 10. Par dzīvojamo telpu palīdzības reģistru
 11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu