Dome Domes sēde

2023. gada 28 .decembrī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2023” organizēšanai
 2. Par balvu piešķiršanu Krāslavas novada sportistiem
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 5. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības lēmumos
 6. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu olimpiāžu, konkursu un centralizēto eksāmenu laikā
 7. Par Krāslavas novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un amatalgu sarakstiem
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozolīši”, Dagdas pagastā, Krāslavas novadā izsoli
 9. „Par  dalību Atveseļošanas un noturības mehānisma 3.1.2.1.i investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrajā kārtā “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”
 10. Par nolikumu apstiprināšanu
 11. Par Krāslavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem
 12. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 13. Par nedzīvojamo telpu nomu Robežnieku pagastā
 14. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar AS “SEB banka”
 15. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Krāslavas novada teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu iespējamai vēja elektrostaciju būvniecībai Krāslavas novada Kalniešu pagastā
 16. Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 43, Krāslavā, Krāslavas novadā  nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
 17. Par apbūves tiesības nodibināšanu un līguma slēgšanu Rēzeknes ielā 43, Krāslavā, Krāslavas novadā
 18. Par Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas lēmuma atcelšanu
 19. Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Raiņa ielā 6, dz.35, Krāslavā
 20. Par Krāslavas pagastu apvienības pārvaldes struktūrvienību “Indras pagasta pārvalde” un “Robežnieku pagasta pārvalde” vadītāja iecelšanu
 21. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2023/30 Grozījumi “Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2023/1 “Krāslavas novada pašvaldības 2023.gada konsolidētais budžets””

Slēgtā daļa

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 2. Par zemes ierīcības projektiem
 3. Zemes jautājumi
 4. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 5. Dzīvokļu jautājumi
 6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu