Dome Komitejas sēde

2023. gada 21. novembrī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ERAF projektā Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā”
 2. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 3. Par pirmtiesību izmantošanu attiecībā uz bezmantinieka mantu
 4. Par nekustama īpašuma Rēzeknes ielā 1A, Dagdā, Krāslavas novadā nomas tiesībām
 5. Par grozījumiem amatu un amatalgu sarakstos
 6. Par finansējuma piešķiršanu
 7. Par iesnieguma par atbalsta sniegšanu izskatīšanu
 8. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumos
 9. Par līgumu slēgšanu ar SIA “Krāslavas nami”
 10. Par Krāslavas pagastu apvienības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi
 11. Par ziemassvētku/jaungada dāvanām
 12. Par Krāslavas novada pašvaldības “Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli Krāslavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Slēgtā daļa

 1. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 2. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 3. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu