Dome Komitejas sēde

2023. gada 22. janvārī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu
 2. Par Krāslavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem
 3. Par Krāslavas novada iestāžu darbinieku amatu un amatalgu sarakstiem
 4. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmēm
 5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 6. Par Krāslavas novada sociālās aprūpes centra klientu skaitu
 7. Par Krāslavas novada skolu likvidāciju
 8. Par Krāslavas novada pašvaldības nolikumiem
 9. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm
 10. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
 11. Par mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmu
 12. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2024/2 “Krāslavas novada pašvaldības 2024.gada konsolidētais budžets” apstiprināšanu

Slēgtā daļa

 1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 16, Konstantinovas pagastā, Krāslavas novadā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai
 2. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 3. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 4. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 5. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā