Dome Komitejas sēde

2024. gada 22. aprīlī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem amatu un amatalgu sarakstos
 2. Par finansējuma piešķiršanu
 3. Par nedzīvojamo telpu nomu
 4. Par otrās izsoles organizēšanu nekustamajam īpašumam “Grantiņmeži”
 5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 6. Par dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Andzeļu pagastā, Krāslavas novadā izsoli
 8. Par nekustamo īpašumu nomas tiesībām

Slēgtā daļa

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 2. Par Dagdas pilsētu un pagastu apvienības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 3. Par pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 4. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu