Dome Komitejas sēde

2023.gada 22.maijā, plkst. 10:00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par metāla konstrukciju nojaukšanu
 2. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
 3. Par finansējuma piešķiršanu
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” apstiprināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 159 C, Krāslavā, Krāslavas novadā iegādi
 6. Par nomas tiesību izsoli
 7. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
 9. Par aizņēmumu 2023.gada Krāslavas novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā” īstenošanai
 10. Grozījumi “Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2023/1 “Krāslavas novada pašvaldības 2023.gada konsolidētais budžets””

Slēgtā daļa

 1. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 2. Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 3. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu