Dome Komitejas sēde

2023. gada 23. janvārī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu
 2. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
 3. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu
 4. Par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem
 5. Par Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” pārvietošanu un grozījumiem amatu sarakstos
 6. Par mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmu
 7. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
 8. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektos
 9. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 10. Par uzturēšanas un pakalpojumu izdevumiem Krāslavas BSRC „Mūsmājas”
 11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas izmaiņām
 12. Par Krāslavas novada pašvaldības nomas tiesībām
 13. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2023/1

Slēgtā daļa:

 1. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 2. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 3. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu, atcelšanu
 4. Par finansējuma piešķiršanu dalībai motosporta sacensībās