Dome Komitejas sēde

2023. gada 24. aprīlī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā ārstniecībā un veselības aprūpē
 2. Par kustamās mantas noņemšanu no bilances
 3. Par telpu piešķiršanu lietošanā
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības nolikuma “Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts Krāslavas novada pašvaldības pasākums “Par jauniešu nodarbināšanu vasaras periodā”” apstiprināšanu
 5. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latgales jauniešu sadarbības tīkls”
 6. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli
 7. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
 8. Par nekustamo īpašumu izsoli
 9. Par telpu Skolas ielā 3, Andrupene, Krāslavas novadā nomas tiesībām
 10. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projekta “Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” virzību publicēšanai pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē
 11. Par grozījumiem Krāslavas Varavīksnes vidusskolas darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
 12. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu olimpiāžu, konkursu un centralizēto eksāmenu laikā
 13. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība”  vērtējuma apstiprināšanu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami” pamatkapitāla palielināšanu
 14. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 15. Par maksas pakalpojumiem
 16. Par pašvaldības iestāžu budžetu apstiprināšanu

Slēgtā daļa

 1. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 2. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu 
 3. Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 4. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības domes sēdes lēmumos
 5. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 6. Par Dagdas pilsētas un pagastu apvienības nekustamā īpašuma atsavināšanu