Dome Komitejas sēde

2024. gada 26. februārī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par dalību nometnēs un finansējuma piešķiršanu
 2. Par uzturēšanas izdevumiem Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
 3. Par rīkojuma apstiprināšanu
 4. Par nomas maksas samazinājuma piešķiršanu SIA “DCC Baltics”
 5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 6. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektos
 7. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumā
 8. Par Krāslavas novada Pašvaldības policijas pārvaldes darbinieku amatu un amatalgu sarakstu
 9. Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas kārtību mācību izdevumu segšanai Krāslavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Slēgtā daļa

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsolēm
 2. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesībām
 3. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 4. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 5. Par pakalpojuma piešķiršanu sociālās aprūpes institūcijā