Dome Komitejas sēde

2023. gada 27. martā, plkst. 10.00 tiek sasaukta Finanšu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par Krāslavas novada bibliotēku maksas pakalpojumiem
 2. Par Krāslavas novada pašvaldības īpašuma izsoli
 3. Par kustamās mantas noņemšanu no bilances
 4. Par finansējuma piešķiršanu
 5. Par Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” maksas pakalpojumiem
 6. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektos
 7. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 8. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda aizņēmumiem
 9. Par Krāslavas novada iestāžu maksas pakalpojumiem

Slēgtā daļa

 1. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu
 2. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 3. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 4. Par zemesgabala kopīpašuma nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 5. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu