Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Krastiņi 4”, Geraņimova, Kastuļinas pagastā, Krāslavas novadā ar kadastra numuru 6072 004 0151, kas sastāv no zemes gabala 0,79 ha platībā, dzīvojamās mājas 80,7 m2 platībā un palīgēkas ar kopējo platību 11,4 m2.

Izsolāmās mantas sākumcena – 8200 EUR. Nodrošinājumu 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai līdz 2024. gada 5.marta plkst. 15.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2024. gada 5. marta plkst. 15.00.

Izsole notiks 2024. gada 5. martā plkst. 15.00 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības sēžu zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā.

Tālrunis uzziņām: +371 65681712, +371 65681434, +371 26320453.