Dome Komitejas sēde

2023 .gada 16.j anvārī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par informāciju par prioritāriem Dagdas pilsētas un pagastu apvienības varbūtējiem projektiem
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
  3. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
  4. Par Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
  5. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumus

Slēgtā daļa

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
  2. Zemes jautājumi