Dome Komitejas sēde

2023. gada 20. septembrī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

 1. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 2. Par dalību un līdzfinansējumu projektā
 3. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” apkures tarifa noteikšanu
 4. Par dāvinājuma iesnieguma izskatīšanu
 5. Par Krāslavas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.32, Lielajā ielā 18, Krāslavā nodošanu lietošanā
 6. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 7. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 8. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu

Slēgtā daļa

 1. Zemes jautājumi
 2. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 3. Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ūdrīšu pagastā