Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Adreses piešķiršana, mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (ēkai, jaunbūvei, zemes vienībai).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, jāraksta iesniegums Krāslavas novada Būvvaldei, pievienojot šādus dokumentus:
  - Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
  - Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  - Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
  - Ģenerālplāns jaunbūvēm (kopija);
  - Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns - adreses piešķiršanai telpu grupai.

  Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai atbildi vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

 2. Apstrādes solis
  Speciālists izskata iesniegumu, un izvērtējot viņu rīcībā esošo, informāciju sagatavo domes vai būvvaldes lēmuma projektu, Dome vai Būvvalde attiecīgi pieņem lēmumu.
  Pēc lēmuma pieņemšanas piecu darba dienu laikā tiek informēts Valsts zemes dienests.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.