Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Būvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda - ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus) no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības ierosinātājs iesniedz Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju izskatīšanai.

  Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:
  1. būvniecības iesniegums (būvprojekts minimālā sastāvā);
  2. apliecinājuma karte (skaidrojošs apraksts, grafiskie dokumenti);
  3 paskaidrojuma raksts (skaidrojošs apraksts, grafiskie dokumenti).

  Speciālie būvnoteikumi nosaka būvniecības ieceres dokumentācijas (pielikums būvniecības ieceres iesniegumam) saturu un apjomu.

  Būvvaldē klātienē, Skolas iela 7, Krāslavā vai elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) iesniedz attiecīgo būvniecības ieceres iesniegumu ar pielikumiem. Būvvalde izskata dokumentus un pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptu vai noraidīšanu. Būvdarbus var uzsākt pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas un atzīmju izdarīšanas par nosacījumu izpildi Būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

 2. Apstrādes solis
  Maksājuma solis / Apstrādes solis

  Iesniedzot Būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju izskatīšanai, būvniecības ierosinātājs saņem maksājuma rīkojumu valsts nodevas apmaksai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana

  Atbildi uz būvniecības ieceres iesniegumu var saņemt:
  -personīgi Būvvaldē, Skolas iela 7, Krāslavā;
  - Būvniecības informācijas sistēmā – attālināti;
  - uz būvniecības ieceres iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi – attālināti.