Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 53 euro personai mēnesī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Krāslavas novada Sociālajam dienestami, iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

  Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un kuras ir gatavas līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  Atbilde tiek saņemta atbilstoši norādītajam atbildes saņemšanas veidam - portālā www.latvija.lv, e-pastā, pa pastu vai klātienē.
  Portālā www.latvija.lv sniegtās atbildes ir pieejamas klienta darba vietas sadaļā "Mani e-iesniegumi".