Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pierasīt pabalstu: 1) apģērba un mīkstā inventāra igādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Audžuģimenei jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Krāslavas novada bāriņtiesai, iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 2. Apstrādes solis
  Sociālais dienests desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas izvērtē situāciju audžuģimenē, veic apsekošanu mājās un novērtē pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām. Ja audžuģimene, kas nedzīvo Krāslavas novadā, iesniedz iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu, Sociālais dienests pieprasa atzinumu par nepieciešamajām vajadzībām tā pagasta/pilsētas sociālajam dienestam vai sociālajam darbiniekam, kura teritorijā audžuģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Sociālais dienests par pabalsta apmēru lemj pēc apsekošanas mājās veikšanas vai atzinuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilde tiek saņemta atbilstoši norādītajam atbildes saņemšanas veidam - portālā www.latvija.lv, e-pastā, pa pastu vai klātienē.

  Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” nodrošina sociālās garantijas bērnam, kurš uz laiku ir ievietots audžuģimenē, atbilstoši viņa vajadzībām, piešķirot pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam.