Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var sa;nemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu Pabalstu, tā pieprasītājs ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas vai bērna attiecīgā
  vecuma sasniegšanas iesniedz Krāslavas novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” rakstveida,
  elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu) vai mutvārdos iesniegumu par Pabalsta piešķiršanu,
  uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu
  pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis (ja šīs informācijas nav pašvaldības rīcībā). Ja bērna piedzimšanas
  fakts reģistrēts ārvalstīs, tad iesniegumam pievieno ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu
  par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, ar nosacījumu, ka persona ir ievērojusi normatīvajos aktos un
  starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegtā dokumenta īstuma apliecināšanai.

 2. Informācija
  Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā:
  - 200 euro – pēc bērna piedzimšanas;
  - 100 euro – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu;
  - 50 euro – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu;
  - 50 euro – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 7.5. 50 euro – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu, kā arī atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.