Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Vecāki (aizbildņi) pa tālruni piesaka vizīti Izglītības pārvaldē vai izglītības iestādē (izbraukuma sēžu organizēšanai (pieteikto skaits vairāk par 5))

  Iesniedzamie dokumenti:

  1) Vecāku (aizbildņu) iesniegums;
  2) Vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
  3) Dzimšanas apliecība;
  4) Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (forma 27/u) ar skaidru diagnozes kodu;
  5) Izglītības iestādes informācija par izglītojamo;
  6) Klases audzinātāja raksturojums,
  7) psihologa veiktās izpētes rezultātu apkopojums (skolas vecumam), atzinumam jābūt izdotam ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
  8) logopēda veiktās izpētes rezultātu apkopojums (skolas vecumam) ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  9) Citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti, kuri ir izsniegti pēdējo 3 mēnešu laikā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Saņem pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu klātienē.

Saņemt pakalpojumu