Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, kā arī citu neminētu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju, afišu, plakātu, sludinājumu) publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz būvvaldē saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu.

  Projekts sastāv no:

  1. iesnieguma, kurā norādīta šāda informācija: dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai); bankas rekvizīti, lai sagatavotu maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu (ja tāda paredzēta pašvaldības saistošajos noteikumos); reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu); reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni);

  2. Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu);

  3. Papildefektu raksturojuma (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;

  4. citās 30.10.2012. MK noteikumos “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” paredzētas informācijas vai dokumentiem.


  Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai licenci vai atļauju vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

 2. Maksājuma solis
  Maksājums saskaņā ar 2013.gada 20.septembrī apstiprinātājiem “Krāslavas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2013/11 „Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā”

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilde tiek saņemta atbilstoši norādītajam atbildes saņemšanas veidam - portālā www.latvija.lv, e-pastā, pa pastu vai klātienē.
  Portālā www.latvija.lv sniegtās atbildes ir pieejamas klienta darba vietas sadaļā "Mani e-iesniegumi"