Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Krāslavas novada būvvaldē iesniedz iesniegumu brīvā formā, norādot pamatojumu, īpašuma adresi un kadastra numuru. Iesniegumam obligāti jāpievieno grafiskais pielikums ar plānotā servitūta ceļa shematisku attēlojumu.

    Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai atbildi vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas būvvaldē, lai parakstītu līgumu, vai līgums tiek parakstīts elektroniski.

Normatīvie akti