Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas pārbaude un reģistrācija datubāzē.
Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas izsniegšana no datubāzes.
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datubāzē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz Būvvaldē iesniegumu un nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 29.08.2010. Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2010/20 „Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā”.  Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai licenci vai atļauju vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

 2. Maksājuma solis
  Saskaņā ar 29.08.2010. Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2010/20 „Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā” 2. pielikumā norādīto maksas cenrādi.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.