Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pieprasīšanai jāvēršas pie Krāslavas novada pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” sociālā darbinieka un jāiesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod iestādei atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par mājsaimniecības locekļiem un iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par mājsaimniecības locekļiem, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju.

  2. Apstrādes solis
    Sociālais dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu un informē personu par pieņemto lēmumu.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu un informē personu par pieņemto lēmumu.