Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ieinteresētā persona iegūst nomas tiesības uz zināmu termiņu lietot pašvaldības zemi dažādiem mērķiem, piemēram, lauksaimnieciskās darbības veikšanai, īpašumā esošo ēku uzturēšanai, sakņu dārza nomai, saimnieciskajai darbībai u.c.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, jāraksta iesniegums, kurā jānorāda:
  - nomājamās zemes adrese;
  - kadastra apzīmējums;
  - ja vēlas nomāt daļu zemes, tās platība;
  - vēlams grafiskais pielikums;
  - mērķis, kādam noma nepieciešama.

  Katrā konkrētajā gadījumā var tikt pievienoti dažādi dokumenti, piemēram, pilnvaras, mantojuma apliecības, pirkuma līgumi, zemesgrāmatu apliecības.

  Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai atbildi vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas būvvaldē, lai parakstītu līgumu, vai līgums tiek parakstīts elektroniski.