Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Krāslavas novada domei, iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt klātienē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

  Iesniedzamie dokumenti:

  Juridiska persona iesniedz:
  1. noteikta parauga iesniegumu (paraugs 3.pielikums);
  2. pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai, vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisku personu;
  3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu, kopiju (uzrādot oriģinālu);
  4. licencējamo programmu valsts valodā (paraugs 5.pielikums);
  5. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.

  Fiziska persona iesniedz:
  1. noteikta parauga iesniegumu (paraugs 4.pielikums);
  2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);
  3. licencējamo programmu valsts valodā (paraugs 5.pielikums);
  4. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.

  Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:
  1. izsniegtās licences kopiju;
  2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu licencējamās programmas īstenošanai;
  3. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;
  4. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā; jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija, uzrādot oriģinālu.

 2. Maksājuma solis
  Licences pieprasītājam maksu par licences izsniegšanu jāieskaita Krāslavas novada domes norādītajā kontā 10 dienu laikā no Krāslavas novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par maksas par licences izsniegšanu samaksu uzrādīšanas 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.