LR “Likumā par pašvaldībām” pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi veic šādas Krāslavas novada pašvaldības iestādes: